مزایا و معایب ازدواج های مشترک حقوقی
ازدواج مشترک حقوقی

مزایا و معایب ازدواج های مشترک حقوقی

2021

در این مقاله متداولترین مزایا و معایب ازدواج قانون عادی آورده شده است که به زوجین کمک می کند تا تصمیم بگیرند که چگونه می خواهند با تعهد خود پیش بروند.

چک لیست: اسنادی که ازدواج مشترک قانون مشترک برقرار می کنند
ازدواج مشترک حقوقی

چک لیست: اسنادی که ازدواج مشترک قانون مشترک برقرار می کنند

2021

در بعضی از ایالت ها می توان بدون تشریفات معمول ازدواج را انجام داد. این کار را می توان با استفاده از دکترین ازدواج قانون مشترک انجام داد. در این مقاله اسناد مورد نیاز برای برقراری ازدواج مشترک قانون عادی ذکر شده است.

توافق نامه شریک حقوق مشترک
ازدواج مشترک حقوقی

توافق نامه شریک حقوق مشترک

2021

ازدواج عرفی جایی است که یک زوج بدون داشتن ثبت رسمی رابطه ، ازدواج قانونی محسوب شود. توافق نامه شریک زندگی مشترک در مورد حمایت از همسر ، ارث بردن از همسر در صورت فوت شریک دیگر مراقبت می کند.